മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അപ്രീതി Edit
    നീരസം, ഇഷ്ടക്കേട്, വിരോധം
    disaffection, dislike, ill-will


Entries from Datuk Database

അപ്രീതി(നാമം):: സന്തോഷം ഇല്ലായ്മ, നീരസം, ഇഷ്ടക്കേട്
അപ്രീതി(നാമം):: വെറുപ്പ്, വിരോധം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ prodigious, ഉയിര്‍പ്പുതിരുനാള്‍, ഉള്ളിട, deferment, കരിശാബ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean