മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അപ്രവൃത്തി Edit
    പ്രവര്‍ത്തിക്കതിരിക്കല്‍, മടി


Entries from Datuk Database

അപ്രവൃത്തി(നാമം):: പ്രവര്‍ത്തിക്കാതിരിക്കല്‍
അപ്രവൃത്തി(നാമം):: മടി
അപ്രവൃത്തി(നാമം):: മലബന്ധം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bilk, അയാനം, അത്യാനന്ദം, അദംഭിത്വം, മാട്ടുകിഴായി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean