മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അപ്രയുക്തം Edit
    പ്രയോഗമില്ലാത്തത്
    obsolete thing


Entries from Datuk Database

അപ്രയുക്തം(നാമം):: പ്രയോഗിക്കപ്പെടാത്തത്
അപ്രയുക്തം(നാമം):: ഒരു കാവ്യ ദോഷം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean