മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അപിനദ്ധ Edit
    ചട്ടയിട്ട, വസ്ത്രം ധരിച്ച


Entries from Datuk Database

അപിനദ്ധ(വിശേഷണം):: മൂടിയ, മറയ്ക്കപ്പെട്ട
അപിനദ്ധ(വിശേഷണം):: ബന്ധിക്കപ്പെട്ട

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ pedant, അഗ്ന്യാഖ്യം, പ്രാപ്ത്യാശ, വിശ്രാണനം, അപഭ്രംശം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean