മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അപവാഹനം Edit
    ദൂരെക്കൊണ്ടാക്കല്‍, കൂറയ്ക്കല്‍


Entries from Datuk Database

അപവാഹനം(നാമം):: ദൂരെ കൊണ്ടുപോകല്‍, നീക്കല്‍
അപവാഹനം(നാമം):: മറ്റാളുകളെ കുടിയേറിപ്പാര്‍പ്പിക്കല്‍
അപവാഹനം(നാമം):: നീര്‍ച്ചാല്‍
അപവാഹനം(നാമം):: വ്യപകലനം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ amber, intractable, overstep, unison, അവിസ്പഷ്ടം


75403 Malayalam words
94597 English words
Hosted on DigitalOcean