മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അപവാരണം Edit
    മറയ്ക്കല്‍,ആച്ഛാദനം


Entries from Datuk Database

അപവാരണം(നാമം):: മറയ്ക്കല്‍, മൂടല്‍, ആച്ഛാദനം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അരമന്നല, ഭാത്ത്, വെളുക്കുക, ഇലക്കുറി, പ്രവേഗം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean