മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അപവരണം Edit
    മറ, മൂടി, വസ്ത്രം
    screen, cover, a garment


Entries from Datuk Database

അപവരണം(നാമം):: മറ, മുടി
അപവരണം(നാമം):: വസ്ത്രം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അപാമാര്‍ഗം, പ്രൈയം, വ്യാക്ഷിപ്ത, വാഹിതം, വീരപത്നി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean