മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അപവനം Edit
    നടക്കാവ്, തോപ്പ്


Entries from Datuk Database

അപവനം(നാമം):: നഗരത്തിനു സമീപമുള്ള, ഉപവനം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fauxpas, genulect, palladium, അകൃതകാരി, മുന്നൂറ്റവന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean