മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അപച്യത Edit
    വീണുപോയ, കഴിഞ്ഞ


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ blush, glacial, ഇല്ലറം, ഇണ്ടന്തിരി, ശിബിക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean