മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അപക്രിയ Edit
    ഉപേക്ഷ, ദുഷ്പ്രവൃത്തി


Entries from Datuk Database

അപക്രിയ(നാമം):: അവക്രിയ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ choke off, mystical, ഇത്ത, ചുടുചോര, ഓഴുവന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean