മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അന്യകാരുക Edit
    മലത്തിലെ കൃമി


Entries from Datuk Database

അന്യകാരുക(നാമം):: മലത്തില്‍ ജീവിക്കുന്ന കൃമി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ subsidiary, മജ്ജയിത, അണ്ഡകോശം, അകപില, അസൃഗ്ദ്ധര


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean