മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അന്നില് Edit
    ക്രൗഞ്ചപക്ഷി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ melange, ആരേയുളര്‍, വിരിയുക, മായാവി, ആവേഗം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean