മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അന്ധുലം Edit
    നെന്മേനിവാക


Entries from Datuk Database

അന്ധുലം(നാമം):: നെന്മേനിവാക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ channelie, refrain, മണിമാന്‍, അനന്യാസ്, ഇടമ്പടുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean