മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അന്തര്‍ Edit
    മദ്ധേ, ഇടയ്ക്കിടെ


അന്തര്‍ Edit
    നുറ്റിപ്പന്ത്രണ്ടു റാന്തല്‍ തൂക്കം


അന്തര്‍ Edit
    ഉള്ളിലെ, മധ്യത്തില്‍, ഇടയ്ക്ക്
    internal, in the middle, in between


Entries from Datuk Database

അന്തര്‍2(അവ്യയം):: മധ്യേ, ഇടയ്ക്ക്, അകത്ത്, ഉള്ളില്‍
അന്തര്‍1(വിശേഷണം):: അകത്തേ, ഉള്ളിലുള്ള. ബഹിഃ
അന്തര്‍2(വിശേഷണം):: അകത്തെ, ഉള്ളിലെ
അന്തര്‍2(വിശേഷണം):: നിറഞ്ഞ, ഒളിഞ്ഞ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ choregraphy, അഷ്ടശ്രവസ്സ്, അകപ്പറ്റ്, പ്ലാന്‍, അനധിഗത


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean