മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അന്തരിക്ഷം Edit
    ആകാശം, ഋക്ഷങ്ങള്‍


Entries from Datuk Database

അന്തരിക്ഷം(നാമം):: അന്തരീക്ഷം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ negate, ബന്ധമലല്‍ഭാവം, ഛാഗഭോജി, വിധേയന്‍, അധികരണ്യം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean