മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനൈത്തും Edit
    അനത്തും, എല്ലാം


Entries from Datuk Database

അനൈത്തും(-):: അവ്യ. എല്ലാം, മുഴുവനും.

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ depression, wick, അമലനിംബ, അഭ്യേത്യ, വസുമത്ത്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean