മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനുഷംഗി Edit
    പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന, ആസക്തന്‍


Entries from Datuk Database

അനുഷംഗി(നാമം):: ആസക്തന്‍, തത്പരന്‍
അനുഷംഗി(വിശേഷണം):: പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന
അനുഷംഗി(വിശേഷണം):: ഫലമായി വരുന്ന
അനുഷംഗി(വിശേഷണം):: സന്ദര്‍ഭാനുസരണം വന്നുചേരുന്ന

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അക്ഷം, അസ്താചലം, അശാലത്ത്, അംശുദ, ഇന്ദ്രതതാപന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean