മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനുപധി Edit
    നിര്‍വ്വ്യാജമായ


Entries from Datuk Database

അനുപധി(വിശേഷണം):: നിര്‍വ്യാജമായ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ palmy, അന്തിനാരന്‍, ചാണകംതളിക്കുക, മുള്ളുവാക്ക്, അതിനിര്‍ഹാരി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean