മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനുജ്ഞാത Edit
    കല്പിക്കപെട്ട


Entries from Datuk Database

അനുജ്ഞാത(വിശേഷണം):: കല്‍പിക്കപ്പെട്ട, അനുവദിക്കപ്പെട്ട
അനുജ്ഞാത(വിശേഷണം):: വിട നല്‍കപ്പെട്ട

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ gargle, അത്തന, വൃത്തശാസ്ത്രം, മൃഗവാഹനന്‍, അടിപണിയുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean