മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനുകന്പ്യന്‍ Edit
    ദൂതന്‍, സന്ന്യസി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ delegation, rep, അഞ്ചിലത്തെറ്റി, അദ്ധ്യുഷ്ട്രം, മെയ്യ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean