മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനിയുക്ത Edit
    നിയോഗിക്കപ്പെടാത്ത


Entries from Datuk Database

അനിയുക്ത(വിശേഷണം):: നിയോഗിക്കപ്പെടാത്ത, നിയമിക്കപ്പെടാത്ത, ചുമതല ഏല്‍പ്പിക്കപ്പെടാത്ത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഡീനം, വിന്ധ്യന്‍, അജഗജാന്തരം, അഭിനന്ദിക്കുക, ആത്മജയം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean