മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനാഗന്തുക Edit
    യാദൃശ്ചികമല്ലാത്ത, പതിവായ
    usual


Entries from Datuk Database

അനാഗന്തുക(വിശേഷണം):: യാദൃശ്ഛികമല്ലാത്ത, പതിവായ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ comply, gander, ഇച്ചപ്പാട്, ചിട്ടിക്കാരന്‍, വശ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean