മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനലമുഖന്‍ Edit
    അഗ്നിമുഖന്‍


Entries from Datuk Database

അനലമുഖന്‍(നാമം):: അഗ്നിമുഖന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ വിസ്തീര്‍ണ്ണത, വലച്ചില്‍, അവിശാലം, പൊന്നപ്പന്‍, കേമി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean