മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനര്‍ഹ Edit
    അര്‍ഹതയില്ലാത്ത, ചേര്‍ച്ചയില്ലാത്ത
    undeserving, unsuitable


Entries from Datuk Database

അനര്‍ഹ(വിശേഷണം):: അര്‍ഹതയില്ലാത്ത
അനര്‍ഹ(വിശേഷണം):: ചേര്‍ച്ചയില്ലാത്ത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ uneasy, മണിനാഗം, അംഗുലിതോരണം, ആലംബായനന്‍, ഇറിഡിയം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean