മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനരകതീര്‍ത്ഥം Edit
    കുരുക്ഷേത്രത്തിനടുത്തുളള ഒരു തീര്‍ത്ഥം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ remarkable, steed, അക്ഷിലോമം, ആത്മരതി, ഇല്ലക്കം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean