മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനന്ത്യ Edit
    അവസാനമില്ലാത്ത


Entries from Datuk Database

അനന്ത്യ(വിശേഷണം):: അന്തത്തിലുള്ളതല്ലാത്ത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ചില്ല, ചൂറല്‍, മരവിപ്പിക്കുക, ഉമ്മട്ടം, ഉറച്ച


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean