മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനതത Edit
    മുകളില്‍ വിരിക്കപ്പെട്ട, വ്യാപിപ്പിച്ച, മൂടപ്പെട്ട


അനത്ത് Edit
    ചൂടാക്കല്‍, പാചകം, അടി


അനത്ത് Edit
    മുഴുവനും, അത്രയും, എല്ലാം


Entries from Datuk Database

അനത്ത്2(അവ്യയം):: അത്രയും, അത്രത്തോളം, എല്ലാം, മുഴുവന്‍
അനത്ത്1(നാമം):: ചൂടാക്കല്‍
അനത്ത്1(നാമം):: പാകം ചെയ്യല്‍
അനത്ത്1(നാമം):: അടി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ thaw, അയാനം, അനൈകാന്തിക, ഒത്തുകളി, കാവ്യ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean