മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അധിതടം Edit
    തടത്തില്‍


Entries from Datuk Database

അധിതടം(അവ്യയം):: തടത്തില്‍, കരയില്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ maudlin, otherness, transfigure, അസ്തമാനം, അനുവിധന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean