മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അധികാരപ്പെടുത്തുക Edit
    അധികാരം കൊടുക്കുക, ചുമതലപ്പെടുത്തുക


അധികാരപ്പെടുത്തുക Edit
    അധികാരം നല്കുക
    authorise


Entries from Datuk Database

അധികാരപ്പെടുത്തുക(ക്രിയ):: അധികാരം കൊടുക്കുക, ചുമതലപ്പെടുത്തുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ appraisal, brilliantine, osculation, refund, border land


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean