മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അധരകണ്ടിക Edit
    ശതാവരി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fustigate, irrefutable, tack, അതിധൃതി, ബ്ഭ്രുവാഹനന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean