മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അദ്ധ്യുധ്നി Edit
    തടിച്ചു നിറഞ്ഞ അകിടുളള പശു


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ washerman, ബാലാചലം, മത്സ്യണ്ഡിക, പോത്രി, പഴഞ്ചീല


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean