മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അദീനന്‍ Edit
    സഹദേവന്‍െറ പുത്രന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ viva voce, ആനത്താര, ചര്‍ച്ചരീകന്‍, അഗ്നിസ്തോകം, ആചരിതം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean