മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അദിതി Edit
    കാലന്‍, മൃത്യു, ഈശ്വരന്‍


അദിതി Edit
    ദേവമാതാവ്, പാര്‍വ്വതി, ഭൂമി
    mother of Gods, Parvathi, Earth


Entries from Datuk Database

അദിതി(നാമം):: ദേവമാതാവ്
അദിതി(നാമം):: ഭൂമി
അദിതി(നാമം):: പര്‍വതി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ചനം, ചക്രവാടം, ചൂര്‍ത്തി, ഒരുക്കുപിടി, മൃദുലത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean