മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അത്യുഷ്ണം Edit
    അത്യധികമായ ചൂട്


അത്യുഷ്ണം Edit
    അത്യധികമായ ചൂട്
    severe heat


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഇപ്പാര്‍, മൂട്ടം, കക്കുക, ഉറ്റല്‍, കാറ്റോട്ടം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean