മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അത്താഴമുട്ട് Edit
    വിവാഹത്തിന്‍െറയും മറ്റും തലേന്നാള്‍ രാത്രിയിലെം സദ്യ


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അളികളഭം, വിശാരദന്‍, മഹാത്മാവ്, അവകാരം, പൊന്‍തുടല്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean