മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അതീവ Edit
    ധാരാളം, ഏറെ, അധികം, ഏറ്റവും
    very much, exceedingly


Entries from Datuk Database

അതീവ(അവ്യയം):: ധാരാളം, ഏരെ, അധികം, ഏറ്റവും

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ abdicate, squelch, അളി, ഉപകൃതി, പ്രകൃതിഭാവം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean