മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അതീത Edit
    കഴിഞ്ഞ, പിന്‍തള്ളപ്പെട്ട
    past, left behind


Entries from Datuk Database

അതീത(വിശേഷണം):: കടന്ന, കഴിഞ്ഞ, പിന്‍തള്ളപ്പെട്ട, കവിഞ്ഞുനില്‍ക്കുന്ന

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ jingo, അഗ്നിമുഖ, പ്ലാറ്റിനം, ഛത്രപര്‍ണ്ണം, മണികാനനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean