മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അതിപ്രവൃദ്ധ Edit
    വളരെ വര്‍ദ്ധിച്ച, ക്രമാധികം വളര്‍ന്ന, അത്യധികം ഉദ്ധതമായ


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ blood bank, അമൃതമൂലി, അംഭോജഭവന്‍, ഒളിദൂതന്‍, വിശീര്‍ണ്ണ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean