മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അതിപത്രകം Edit
    തേക്ക്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അകലങ്ക, അജഗന്‍, ചില്ലീട്, പര്യാസനം, പൊതുവേ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean