മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അണ്ടവര്‍ Edit
    അണ്ടവര്‍,ദേവതകള്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ pony tail, teddy bear, അകത്തേപ്രവൃത്തി, അളവന്‍, അന്തരജ്ഞ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean