മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അണ്ടവര്‍ Edit
    അണ്ടവര്‍,ദേവതകള്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ revolute, മണിപ്രാവ്, അര്‍ക്കതനയവൃതം, ഇണക്കുത്ത്, ചേറ്റുകുത്തി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean