മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അട്ടഹാസകം Edit
    അട്ടഹാസം, കുരുക്കുത്തിമുല്ല


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ immigrate, lapdog, augean, ആശ്വത്ഥിക, ഇലയമൃതേത്ത്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean