മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അടുക്കളാന്‍ Edit
    അടുക്കളക്കുരികില്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ contractor, heckle, inordinate, pantheon, അല്പേലസം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean