മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അടിയ്ക്കടി Edit
    വീണ്ടും വീണ്ടും
    again and again


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bother, credit, haven, shallots, അലേലുയ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean