മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അടിയാധാരം Edit
    അസല്‍ പ്രമാണം, അടിസ്ഥാന പ്രമാണം
    original document


Entries from Datuk Database

അടിയാധാരം(നാമം):: മുന്‍പ്രമാണം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ clinical, communion, coot, violence, ചന്ദ്രതാളം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean