മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അടിയറ Edit
    ചുവടോടെ നശിപ്പിക്കുക, ഉന്മൂലനാശം വരുത്തുക


അടിയറ Edit
    തോല്‍വി സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് രാജാവിനു നല്കുന്ന തിരുമുല്‍ക്കാഴ്ട
    present as token of, defeat


അടിയറ Edit
നാമം (ഏകവചനം)
    ക്ഷേത്രത്തില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്ന കാഴ്ച.


Entries from Datuk Database

അടിയറ(നാമം):: പാദത്തില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നത്, കാണിക്ക, തിരുമുല്‍ക്കാഴ്ച
അടിയറ(നാമം):: രാജാവിനു നല്‍കുന്ന ഉപഹാരം
അടിയറ(നാമം):: തോല്‍വി സമ്മതിച്ചു കാല്‍ക്കല്‍ വയ്ക്കുന്ന കാണിക്ക, (ചതുരംഗക്കളിയില്‍) നില്‍ക്കക്കള്ളിയില്ലാതാകല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ corpulence, മക്ക്, ആത്മാര്‍പ്പണം, പടച്ചട്ട, രാജരംഗം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean