മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അടാട്യ Edit
    സഞ്ചാരം, നടപ്പ്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ seism, അഗ്നിനിര്യാസം, അല്ലയോ, അജകാശ്വന്‍, ചക്രഗതി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean