മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അടവചവിട്ട് Edit
    പാട്ടുകളുടെ ആദിമദ്ധ്യാന്ത സ്ഥാനങ്ങളില്‍ ചെയ്യുന്ന ഒരു തരം ചവിട്ട്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ puffing, stately, മേല്‍വിലാസക്കാരന്‍, പ്രത്യൂഷന്‍, പുരജ്യോതിസ്സ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean