മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അടയ്ക്കുക Edit
    പ്രവര്‍ത്തനശക്തി കുറയുക


അടയ്ക്കുക Edit
    മൂടുക, കൊടുത്തുതീര്‍ക്കുക, തടവിലിടുക
    to cover with a lid, to pay up,, imprison


Entries from Datuk Database

അടയ്ക്കുക(ക്രിയ):: മൂടുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ muonium, അഗ്നികായം, ചടയുക, മാദ്ധ്യാഹ്നികരേഖ, അദന്തം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean