മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഞ്ഞൂറ് Edit
    അഞ്ചുനൂറ്
    five hundred


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ insurrection, വിമര്‍ശനം, മറിമാന്‍, മന്വബ്ദം, ഉള്ള


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean