മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഞ്ജനക്കാരന്‍ Edit
    മഷി നോക്കുന്നവള്‍, ക്ഷുദ്രം പ്രയോഗിക്കുന്നവന്‍, അഞ്ജനക്കാരന്‍െറ മുതുകില്‍, വഞ്ചനക്കാരന്‍- കളളനെച്ചതിക്കാന്‍ വന്‍കളളന്‍.


Entries from Datuk Database

അഞ്ജനക്കാരന്‍(നാമം):: മോഷണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ തെളിയിക്കാന്‍ അഞ്ജനം നോക്കുന്നവന്‍, മഷിനോട്ടക്കാരന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അമൃകഘടിക, അക്ഷീണരുക്ക്, ഫേരവ, ചുഞ്ചുപുടം, വൃഷ്യ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean